Meny Stäng

Vad innebär servitut?

Servitut

Ett servitut är en form av rättighet där en fastighet får använda sig av en annan fastighets mark eller byggnader. Det kan till exempel vara ett servitut för att få köra på någon annans väg, använda dess brygga som båtplats eller dra ledningar genom dess tomt. Servitutet gäller mellan fastigheter och inte mellan enskilda personer. Detta innebär att oavsett vem som äger fastigheterna så finns rätten kvar. Den fastighet som får rätten kallas för härskande fastighet och det kan vara andra fastigheter eller myndigheter, och den fastighet som ger rätten kallas för tjänande. Vid ett servitut är oftast den härskande fastigheten som ska stå för eventuellt underhåll och driftåtgärder som till exempel snöskottning.

Ett servitut kan användas när du behöver åka på någon annans väg för att komma fram till din egna fastighet eller använda någon annans vattenbrunn men det kan även användas som förbud. Det kan till exempel hindra dig från att bygga eller plantera någon som skymmer grannens utsikt. Ett servitut kan skapas genom privata avtal eller genom en fastighetsreglering hos lantmäteriet, och det gäller tills vidare.

Två sorters servitut

Det finns två former av servitut; avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut

Det är ett servitut som fastighetsägarna har kommit överens om utan att lantmäteriet är involverade. Det skrivs ett avtal mellan fastigheterna. För att servitutet ska gälla även vid ägarbyte så måste det bli offentligt. Detta görs genom att skriva in avtalet hos lantmäteriet och då kommer servitutet att gälla även för framtida ägare av fastigheterna. För att det ska få räknas som ett servitut så måste det uppfylla vissa kriterier. Avtalet kan upphävas om behovet inte längre finns eller om den härskande fastigheten inte fullföljer sina skyldigheter.

Officialservitut

Servitutet är ett beslut från lantmäteriet och väger därför tyngre än ett avtalsservitut där lantmäteriet inte är inkopplat. Detta är ett offentligt servitut vilket innebär att alla kan hitta information om det. För att det ska bli ett officialservitut så måste har servitutet ha en väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Oftast så finns det en överenskommelse från början men ett officialservitiut kan bildas utan den ena partens godkännande.

Skillnad på servitut och nyttjanderätt

Ett servitut skiljer sig från nyttjanderätt eftersom det gäller fastigheter medan nyttjanderätten gäller personer. Nyttjanderätten ger en person, förening eller kommun rätt att använda en annan fastighet på ett överenskommet sätt. Den är till skillnad från servitut tidsbegränsad på antingen 25 eller 50 år. Det kan exempelvis gälla allmän nyttjanderätt, hyra eller arrende.